top of page

Javna pooblastila

OBRTNA DOVOLJENJA

Obrtna dejavnost je tista dejavnost, ki se opravlja v skladu z določili 5. člena Obrtnega zakona. Zanjo veljajo naslednje značilnosti:

 • da gre za proizvodno ali storitveno dejavnost, na podlagi individualnih naročil, da se opravlja proizvodnja le v majhnih serijah ter da serijska proizvodnja ne obsega pretežnega dela dejavnosti,

 • da se uporabljajo stroji, orodja in tehnične naprave, ki so primerne za opravljanje dejavnosti in nimajo značilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega delovnega procesa,

 • da je osebni angažma v proizvodnji, izvajanju storitev ali pri vodenju podjetja prevladujoč,

 • da se opravlja trajno.

 

V »Uredbi o obrtnih dejavnostih« so v 3. členu uredbe zapisane - naštete obrtne dejavnosti, za katere je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje.

 

Pravico do opravljanja obrtne dejavnosti, za katero je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, se pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register.

Obrtno dovoljenje pa lahko pridobi tudi oseba, ki izpolnjuje pogoje na podlagi 2. odstavka 9. člena Obrtnega zakona.

Obrtno dovoljenje je potrebno pridobiti za tiste obrtne dejavnosti, za katere je zahtevana ustrezna poklicna usposobljenost. Te dejavnosti so določene v Uredbi o obrtnih dejavnostih.

Vse postopke v zvezi z izdajo obrtnih dovoljenj in vpisom v obrtni register, vodijo pooblaščene osebe na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Območnih obrtno-podjetniških zbornicah. Vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, je potrebno za pravne osebe, katere sedež predlagatelja spada v območje OOZ Velenje (občine: Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki) nasloviti na: OOZ Velenje, Stari trg 2, 3320 Velenje, ali na OZS.


Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja

Predlagatelj ob izpolnitvi vseh zahtevanih pogojev za izdajo obrtnega dovoljenja, prejme odločbo o obrtnem dovoljenju in reprezentativno obrtno dovoljenje.

Če se spremenijo podatki, ki jih vsebujeta odločba o obrtnem dovoljenju ali reprezentativno obrtno dovoljenje (sprememba sedeža firme, naziva firme, dejavnosti, nosileca dejavnosti,..) mora imetnik obrtnega dovoljenja v 15 dneh vložiti vlogo za spremembo podatkov in sicer na tisti OOZ, kjer mu je bilo obrtno dovoljenje izdano ali na OZS.


Vloga za spremembo podatkov v obrtnem registru

Če imetnik obrtnega dovoljenja spremeni (naslov) sedež podjetja tako, da ta spada v drugo OOZ, vloži vlogo za spremembo podatkov na OOZ v kateri je novi sedež firme ali na OZS.

V primeru prenehanja opravljanja dejavnosti za katere je bilo izdano obrtno dovoljenje se je fizična ali pravna oseba dolžna v roku 8 dni po prenehanju odjaviti iz obrtnega registra (2. odstavek 17. člena Obrtnega zakona).


Vloga za odjavo iz obrtnega registra

Dolžnost odjave iz obrtnega registra velja tudi v primeru pripojitve k drugi pravni osebi. Obrtnega dovoljenja namreč ni dovoljeno prenesti na drugo pravno ali fizično osebo.

Poslovni subjekti, ki želijo opravljati obrtno dejavnost tudi izven Republike Slovenije, si morajo, poleg ostalih dokumentov, pridobiti tudi tako imenovano evropsko potrdilo. Gre za dokument, ki ga izda OZS in vsebuje podatke o poslovnem subjektu, ki jih vodi v obrtnem registru.


Stranka poda vlogo za izdajo evropskega potrdila na spodnjem obrazcu ali osebno v OZS ali OOZ. Izpolnjeno vlogo, ki mora biti popolna, se lahko odda elektronsko na elektronski naslov jana.sedovnik@ozs.si ali osebno v OZS in OOZ po sedežu dejavnosti, oziroma po navadni pošti na naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana.
 

Ker stranka potrebuje pri oddaji dokumentacije za delo v tujini tudi izpis iz obrtnega registra, ki mora biti usklajen z dejavnostmi v Poslovnem registru Slovenije, svetujemo vsem strankam, da pred oddajo vloge preverijo, ali imajo urejene podatke v Obrtnem registru in izdane dokumente v skladu z zadnjo Uredbo o obrtnih dejavnostih ter obrti podobnih dejavnosti (UL RS št. 63/13).

Po pregledu dokumentacije in izpolnjevanja ostalih pogojev, se potrdilo izda najkasneje v petih delovnih dneh. 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Jano Sedovnik, tel. št. 01 58 30 552.

Vloga za izdajo EU potrdila

Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) določa pogoje in način opravljanja prevozov potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu. Licenca je dovoljenje za izvajanje prevozov potnikov in blaga v notranjem cestnem prometu. Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v mednarodnem cestnem prometu se pridobi z licenco Skupnosti. Licenca Skupnosti velja tudi za izvajanje prevozov v notranjem cestnem prometu.

Pogoji za izdajo licence so:
 1. imeti dober ugled

 2. imeti ustrezen finančni položaj

  • Oseba, ki želi opravljati dejavnost prevozništva, mora imeti na voljo kapital in rezerve v višini najmanj 9000 EUR za prvo motorno vozilo in 5000 EUR za vsako naslednje vozilo. Za opravljanje prevoza potnikov z vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ 8 sedežev, mora imeti oseba kapital in rezerve v višini 3000 EUR za prvo motorno vozilo in 1500 EUR za vsako naslednje vozilo.

 3. izpolnjevati pogoj glede strokovne usposobljenosti upravljavca prevozov

 4. biti lastnik vsaj enega v Republiki Sloveniji registriranega motornega vozila za posamezne vrste prevozov ali imeti pravico uporabe tega vozila na podlagi najemne oziroma zakupne pogodbe ali lizing pogodbe.  

 5. poravnane mora imeti vse davčne obveznosti in prispevke za socialno varnost (le v primeru izdaje nacionalne licence

 
Licence ni potrebno pridobiti:
 • prevoz pošte kot javne storitve

 • prevoz poškodovanih oziroma pokvarjenih vozil

 • prevoz blaga za lastne potrebe

 • prevoz oseb za lastne potrebe, če se prevozi opravljajo z vozili, ki nimajo poleg voznika več kot 8 sedežev

 • prevoz blaga z vozili ali skupino vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg

 • prevoz s posebnimi vozili, ki so bila izdelana ali predelana za poseben namen in se z njimi ne morejo opravljati prevozi potnikov in blaga na enak način kot z nepredelanimi vozili (npr. avtodvigala, črpalke za beton, vozila za prevoz čebel, potujoče knjižnice, avtobus, predelan v avtodom), kar mora biti razvidno iz prometnega dovoljenja

 • prevoz za osebne potrebe

Vloge in obrazci

EU POTRDILA

LICENCE

bottom of page